КО СМО МИ?

 

Републичка изборна комисија је самосталан и независан орган за спровођење избора који ради на основу закона и прописа донетих на основу закона, и за свој рад одговара Народној скупштини.

 

Републичка изборна комисија ради у сталном и проширеном саставу.

 

Републичку изборну комисију у сталном саставу чине председник, 16 чланова и њихови заменици које именује Народна скупштина.

 

Чланови и њихови заменици именују се на предлог посланичких група сразмерно њиховој заступљености у укупном броју народних посланика који припадају посланичким групама, с тим да ниједна посланичка група не може да предложи више од половине чланова Републичке изборне комисије у сталном саставу.

Приликом предлагања чланова и њихових заменика, посланичке групе воде рачуна о заступљености полова на начин предвиђен законом.

 

У раду Републичке изборне комисије без права одлучивања учествују секретар Републичке изборне комисије и његов заменик који имају високо образовање у области правних наука, као и два учесника задужена за послове статистике, које именује Народна скупштина.

 

Мандат сталног састава престаје када нов сазив Народне скупштине именује нов стални састав Републичке изборне комисије.

 

Републичка изборна комисија ради у проширеном саставу када спроводи парламентарне и председничке изборе и чине је, осим председника и чланова, њихових заменика и учесника у раду Републичке изборне комисије без права одлучивања, и по један члан и заменик члана подносилаца проглашених изборних листа, односно предлагача кандидата за председника Републике.

 

За члана и заменика члана Републичке изборне комисије може бити именовано само оно лице које има изборно право (право да бира и да буде бирано), није народни посланик нити кандидат за народног посланика, и које има високо образовање у области правних наука.

 

Републичка изборна комисија одлучује већином од укупног броја гласова чланова у сталном, односно проширеном саставу.

 

Рад Републичке изборне комисије је јаван. Републичка изборна комисија на својој веб презентацији преноси седнице и конференције за медије, објављује записнике са својих седница, обезбеђује аудио и видео сигнал за пренос седница путем средстава јавног информисања. Такође, рад Републичке изборне комисије могу да прате и заинтересоване домаће, стране и међународне организације и удружења (посматрачи).

 

Састав Републичке изборне комисије у сталном саставу можете видети овде.