Избори за народне посланике

 

Избори за народне посланике Народне скупштине одржавају се сваке четири године, колико траје мандат једног сазива. Поред редовних, могући су и ванредни избори, који се спроводе када Народна скупштина буде распуштена указом председника Републике, у случајевима одређеним Уставом.

 

Изборе за народне посланике расписује председник Републике.

 

Редовне изборе председник Републике расписује 90 дана пре истека мандата актуелног сазива Народне скупштине. Уколико се расписују ванредни избори, председник Републике расписује их истовремено са распуштањем Народне скупштине.

 

Од дана расписивања до дана одржавања избора не може проћи мање од 45 ни више од 60 дана.

 

Народни посланици бирају се у Републици Србији као једној изборној јединици, гласањем за изборну листу кандидата за народне посланике, уз примену пропорционалног изборног система, што значи да се посланички мандати расподељују изборним листама сразмерно броју добијених гласова, а број мандата који припада изборним листама утврђује се применом система највећег количника.

 

Право да бира народне посланике и да буде биран за народног посланика имају пунолетни држављани Републике Србије над којима није продужено родитељско право, односно који нису потпуно лишени пословне способности.

 

Изборну листу може поднети политичка странка уписана у Регистар политичких странака, коалиција политичких странака и група грађана. Изборна листа подноси се Републичкој изборној комисији, најкасније 20 дана пре дана гласања.

 

На изборној листи мора бити најмање 40% припадника мање заступљеног пола, тако да међу сваких пет кандидата по редоследу на листи (првих пет места, других пет места и тако до краја) морају бити три припадника једног и два припадника другог пола.

 

У расподели мандата могу учествовати само изборне листе које су прешле тзв. изборни цензус, односно добиле најмање 3% гласова од броја бирача који су гласали. Од овог правила постоје два законом прописана изузетка.

 

Републичка изборна комисија у року од 96 часова од пријема свих збирних извештаја о резултатима гласања доноси и објављује у "Службеном гласнику Републике Србије" укупан извештај о резултатима избора за сва бирачка места, а у року од десет дана од дана објављивања овог извештаја, решењем додељује мандате кандидатима за народне посланике.

 

Мандат новог сазива Народне скупштине почиње потврђивањем мандата најмање две трећине народних посланика на првој седници новоизабране Народне скупштине чиме престаје мандат народним посланицима претходног сазива.

 

Више информација о изборима за народне посланике можете видети овде.