Ко и шта се ради у изборима

 

У поступку спровођења избора за народне посланике Народне скупштине и избора за председника Републике Србије, поред Републичке изборне комисије и органа за спровођење избора, надлежности за поједине радње у изборном поступку имају и други органи и тела.

 

 1. Органи за спровођење избора су:
 • Републичка изборна комисија
 • локалне изборне комисије и
 • бирачки одбори.

 

       1.1. Републичка изборна комисија:

 • стара се о законитом спровођењу избора;
 • прописује упутства за спровођење изборних радњи, објављује роковник за вршење изборних радњи, прописује обрасце за спровођење изборних радњи и јединствене стандарде за изборни материјал;
 • прати примену и даје мишљења у вези с применом Закона о избору народних посланика и Закона о избору председника Републике;
 • именује, разрешава и констатује престанак функције члана и заменика члана органа за спровођење избора, у складу са законом; 
 • обезбеђује изборни материјал за спровођење избора и прописује начин примопредаје изборног материјала пре и после гласања; 
 • одређује бирачка места у заводима за извршење кривичних санкција и у иностранству, као и бирачка места на којима гласају лица која се на дан гласања налазе на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије;
 • одлучује о поднетој изборној листи; 
 • саставља и објављује приручник за практичну примену правила која уређују како бирачки одбори спроводе гласање и утврђују резултате гласања на бирачком месту;
 • утврђује и у „Службеном гласнику Републике Србије“ објављује коначан број бирача у Републици Србији, у свакој јединици локалне самоуправе и на сваком бирачком месту;
 • прописује начин праћења излазности бирача на гласање;
 • прописује правила о статистичкој обради података;
 • прописује програме обука и спроводи обуке чланова и заменика чланова локалних изборних комисија и бирачких одбора; 
 • информише и едукује бираче о начину остваривања изборног права, као и друге учеснике у изборном поступку;
 • прима пријаве домаћих и страних посматрача и издаје им овлашћења и легитимације у складу са Законом о избору народних посланика;
 • одлучује о приговорима, у складу са законом и прописује начин подношења приговора и поступање по приговорима у Републичкој изборној комисији; 
 • одлучује о захтеву за поништавање гласања на бирачком месту на бирачком месту у иностранству;
 • именује чланове и заменике чланова бирачког одбора у сталном и проширеном саставу у иностранству и у заводима за извршење кривичних санкција;
 • контролише и исправља записнике о раду бирачких одбора који су спроводили гласање у иностранству;
 • решење констатује да се на бирачком месту у иностранству не могу утврдити резултати гласања односно по службеној дужности поништава гласање на бирачком месту;
 • доноси збирни извештај о резултатима гласања у иностранству;
 • утврђује резултате избора, доноси и објављује укупан извештај о резултатима избора;
 • даје информације о томе да ли је евидентирано у изводу из бирачког списка да је бирач гласао на бирачком месту у иностранству
 • усклађује и надзире рад органа за спровођење избора (локалних изборних комисија и бирачких одбора;
 • прописује кодекс понашања чланова и заменика чланова органа за спровођење избора;
 • подноси Народној скупштини извештај о спроведеним изборима.

       1.2. Локална изборна комисија:

 • организује техничку припрему за изборе; 
 • именује, разрешава и констатује престанак функције чланова и заменика чланова локалне изборне комисије у проширеном саставу и чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном и проширеном саставу; 
 • одређује бирачка места; 
 • стара се о уређењу бирачких места и дужне су да обезбеде да бирачка места буду благовремено припремљена и отворена за гласање;
 • прима изборни материјал од Републичке изборне комисије и предаје га бирачким одборима; 
 • преузима изборни материјал од бирачких одбора по завршетку гласања; 
 • пружа подршку бирачким одборима приликом спровођења гласања; 
 • обавештава Републичку изборну комисију о току гласања; 
 • одлучује о захтевима за поништавање гласања на бирачком месту због неправилности током спровођења гласања; 
 • прима и евидентира приговор против решења о захтеву за поништавање гласања на бирачком месту и доставља га Републичкој изборној комисији у року од 72 часа од пријема, са свим списима неопходним за одлучивање по том приговору укључујући и изборни материјал са бирачког места;
 • доноси решења о исправљању записника о раду бирачког одбора, констатовању да се на бирачком месту не могу утврдити резултати гласања и поништавању гласања на бирачком месту;
 • доноси збирни извештај о резултатима гласања са бирачких места која се налазе на њеној територији;
 • старају се о објављивању одлука на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

       1.3. Бирачки одбори

 • примају изборни материјал од локалне изборне комисије;
 • уређују бирачка места;
 • спроводе гласање;
 • утврђују резултате гласања на бирачком месту;
 • сачињавају записник о раду бирачког одбора;
 • предају изборни материјал након спроведеног гласања локалној изборној комисији.
 1. Општинске/градске управe
 • ажурирају део бирачког списка за подручје своје јединице локалне самоуправе. Ажурирање дела бирачког списка обухвата вршење промена у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) по службеној дужности или на захтев грађана до закључења бирачког списка;
 • предлажу бирачка места надлежној локалној изборној комисији;
 • прикупља и обрађује податке о приступачности бирачких места;
 • старају се о уређењу бирачких места и дужне су да обезбеде да бирачка места буду благовремено припремљена и отворена за гласање;
 • достављају бирачима позив за гласање;
 • оверавају изјаве бирача који подржавају изборне листе;
 • обезбеђује услове за статистичку обраду података и праћење излазности бирача на изборе.
 1. Министарство државне управе и локалне самоуправе
 • води Јединствен бирачки списак (јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право);
 • анализира податке из бирачког списка и предузима мере ради обезбеђивања њихове међусобне усклађености и тачности;
 • објављује на својој веб презентацији обавештење за бираче који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству
 • закључује бирачки списак 15 дана пре дана избора и утврђује укупан број бирача у Републици Србији, у свакој јединици локалне самоуправе и на сваком бирачком месту и решење доставља Републичкој изборној комисији;
 • врши промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) након закључења бирачког списка;
 • припрема и оверава штампане изводе из бирачког списка разврстане по јединицама локалне самоуправе и бирачким местима у земљи и иностранству и доставља их Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од када је донело решење о закључењу бирачког списка.
 1. Министарство спољних послова
 • предлаже бирачка места за гласање у иностранству;
 • предлаже чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу у иностранству;
 • стара се о уређењу бирачких места у иностранству;
 • даје мишљење на пријаве страних посматрача и прима пријаве представник стране државе која је заинтересована да прати рад органа за спровођење избора коју заједно са мишљењем прослеђује Републичкој изборној комисији;
 • стара се да изборни материјал пре и после гласања за бирачка места у иностранству буде достављен на начин на који се доставља дипломатска пошиљка.
 1. Дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије
 • обавештавају бирача који има боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије може, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству (дан после расписивања избора);
 • прослеђују општинској/градској управи захтеве бирача  да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству (по месту његовог пребивалишта у земљи);
 • доставља позив за гласање бирачу који гласа у иностранству.
 1. Министарство правде
 • предлаже бирачка места за гласање у заводима за извршење кривичних санкција;
 • доставља податке потребне за припремање посебних извода из бирачког списка за бираче који су на извршењу заводских санкција или у притвору Министарству државне управе и локалне самоуправе;
 • предлаже чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу у заводима за извршење кривичних санкција;
 • доставља позив за гласање бирачу који гласа у заводу за извршење кривичних санкција;
 • стара се о уређењу бирачких места у заводима за извршење кривичних санкција.
 1. Министарство одбране
 • доставља податке потребне за припремање посебних извода из бирачког списка за бираче који су на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије (3 дана пре дана закључења бирачког списка) Министарству државне управе и локалне самоуправе;
 • доставља позив за гласање бирачу који се на дан гласања налази на одслужењу војног рока, војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије.

 

 1. Министарство финансија
 • врши обрачун и трансфер средстава из буџета учесницима на изборима.
 1. Агенција за спречавање корупције
 • прати изборну камапању у погледу трошкова и финансирања активности политичких странака, подносилаца изборних листа и кандидата након спроведених избора.
 1. Регулаторно тело за електронске медије (РЕМ)
 • спроводи контролу и надзор над радом пружалаца медијских услуга у вези са изборном кампањом и изриче мере у случају повреде закона.
 1. Републички завод за статистику
 • врши статистичку обраду података (унос резултата гласања из записника о раду бирачких одбора у базу резултата избора са свих бирачких места, логичко-рачунарска контрола резултата унетих у записнике о раду бирачких одбора и израда извештаја за потребе Републичке изборне комисије и локалних изборних комисија).
 1. Службени гласник Републике Србије
 • штампа гласачке листиће и остали изборни материјал.
 1. Надзорни одбор за изборну кампању
 • прати предизборне активности и указује на евентуалне неправилности у поступању политичких странака, кандидата и других учесника у изборном поступку;
 • контролише поступање јавних медијских сервиса у примени законских одредби које се односе на обезбеђивање услова за непристрасно, правично и уравнотежено представљање подносилаца проглашених изборних листа и кандидата са проглашених изборних листа;
 • предлаже мере за поштовање једнакости кандидата у излагању њихових програма;
 • обраћа се јавности ради заштите моралног интегритета личности кандидата;
 • упозорава на поступке политичких странака, кандидата и средстава јавног обавештавања којима се омета изборна кампања и угрожава једнакост права свих кандидата.